Team member six

Prof. dr. sc. Melita Kozina

Melita Kozina rođena je 1965. godine u Varaždinu, gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju, uz oslobađanje od polaganja mature. Diplomirala je 1989. godine na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, smjer "Projektiranje informacijskih sustava" i time stekla zvanje diplomiranog informatičara.


Saznajte više o predavaču:
Životopis:

U toku studija dva puta je nagrađivana Rektorovom nagradom Sveučilišta u Zagrebu (1985. i 1986. godine). Magistrirala je 1995. godine na Fakultetu organizacije i informatike s temom "Taksonomija informacijskih sustava za podršku procesu poslovnog odlučivanja ", mentor je bio prof. dr. sc. Velimir Topolovec. Doktorirala je 2002. godine s temom "Metrike za procjenu korisnosti primjene informacijske tehnologije", mentor je bio prof. dr. sc. Zdravko Krakar. Time je promovirana u doktora znanosti za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske znanosti. U znanstvenom i stručnom radu aktivno koristi engleski jezik. 
U svom radnom vijeku bila je zaposlena u centru za informatiku (CINF) Fakulteta organizacije i informatike (1989.-1991.) na radnom mjestu organizatora-programera, zatim u poduzeću „Foing“ Varaždin (1991.-1992.) na radnom mjestu projektanta informacijskih sustava, a nakon toga, iste godine zapošljava se na Fakultetu organizacije i informatike na radno mjesto stručnog suradnika, a kasnije u zvanju asistenta, zatim u znanstveno-nastavnom zvanju docenta, izvanrednog profesora te  redovitog profesora u području društvenih znanosti, polju informacijskih i komunikacijskih znanosti.
Predmeti: 
a)    Upravljanje informatizacijom (sveučilišni diplomski studij –informatika)
b)    Kvaliteta i mjerenja u informatici (sveučilišni diplomski studij –informatika)
c)    IT menadžment (sveučilišni diplomski studij – Ekonomika poduzetništva)
d)    Upravljanje kvalitetom (sveučilišni preddiplomski studij – Ekonomika poduzetništva)
e)    Revizija i kontrola IS-a (poslijediplomski specijalistički studij - Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava)
Autorica je 60-tak znanstvenih i stručnih radova te je u sklopu svojeg usavršavanja sudjelovala i prezentirala svoje radove na znanstvenim konferencijama kako u Hrvatskoj tako i izvan RH (Australija, Kenija, Argentina, Brazil, Kina(Peking), Bangkok, Barcelona, Oxford, London i dr.).
Autorica je  fakultetskog udžbenika pod nazivom „Neki aspekti IT menadžmenta u uvjetima digitalne ekonomije“, FOI, Varaždin, 2017. te fakultetskog priručnika pod nazivom „Upravljanje zrelošću razvoja programskih proizvoda“ recenziranog i dostupnog na web stranici visokog učilišta.
Voditeljica je centra za kvalitetu u IKT-u. Centar za kvalitetu je jedinica Fakulteta koja kroz primjenu suvremenih paradigmi, normi i metoda promovira kulturu kvalitete iz različitih područja IKT-a. U sklopu centra održala je i dvije interne radionice na Fakultetu pod nazivom: 
a)    COBIT 5 – vodeći okvir za upravljanje i rukovođenje IT-om u poduzeću  
b)    Metode, koncepti i norme za upravljanje IT uslugama kao i okrugli stol CECIIS konferencije.

Dugogodišnja je članica programskog odbora međunarodne konferencije CECIIS FOI Varaždin.
Sudjelovala je na znanstvenim projektima Inteligentni sustavi za potporu odlučivanju (016001; voditelj prof.dr.sc. Božidar Kliček) te na projektu Razvoj metodike za ICT menadžment (016-0161199-1718; voditelj: prof.dr.sc.Zdravko Krakar). Voditeljica je  sveučilišnih potpora istraživanju pod nazivom „Razvoj modela za unapređenje kvalitete u informatici“ od 2015. do 2018.  te „Razvoj metodike za digitalnu transformaciju poslovanja“ od 2018. nadalje.

Područja interesa:
Digitalna transformacija poslovanja
Procjena učinkovitosti IT ulaganja
Upravljanje IT uslugama
IT Governance 
Upravljanje kvalitetom
Kontrola i revizija IS-a.

RADOVI:
https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|Melita%20Kozina|text|profile.